หน้าหลักเว็บไซต์
แคตตาล๊อค
กิจกรรม
CAI อังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อาเซียน
วิธีชำระเงิน
สั่งซื้อสื่อ
ดาวน์โหลด
 
ที่
ราคา 
รายละเอียด
 หมายเหตุ
  CAI อาเซียน
1
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
2
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
3
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 3 ปฐมวัย
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
4
CAI Asean Local Tales นิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา ชุดที่ 1
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
5
CAI Asean Local Tales นิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา ชุดที่ 2
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 CAI ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางฯ
 
6
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
7
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
8
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
9
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
490 x 3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
10
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
490 x 3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
11
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
490 x 3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 CAI สำหรับเด็กอนุบาล (ปฐมวัย)
 
12
CAI ก เอ๋ย ก ไก่
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
13
CAI English ABCD  ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
14
CAI Vocabulary for Kids  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
15
CAI แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู ชุด ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์
490
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
16
CAI แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู ชุด คณิตคิดเร็ว
490
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
 Fun with Vocabulary  คำศัพท์แสนสนุก
 
17
CAI Fun with Vocabulary 1 คำศัพท์แสนสนุก ชุด บ้านและโรงเรียน
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
18
CAI Fun with Vocabulary 2 ชุดร่างกาย ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
19
CAI Fun with Vocabulary 3 คำศัพท์แสนสนุก ชุด สัตว์และแมลง
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
20
CAI Fun with Vocabulary 4 สถานที่ ร้านค้า อาชีพ
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
21
CAI Fun with Vocabulary 5 กริยา อาการ ความรู้สึก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
22
CAI Fun with Vocabulary 6 กริยา 3 ช่อง, คำตรงกันข้าม Opposite word
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
23
CAI Fun with Vocabulary 7 พืช ต้นไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติ
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
24
CAI Fun with Vocabulary 8 เทคโนโลยี การสื่อสาร ไอที การสื่อสาร
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 English Grammar หลักไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียน
 
25
CAI เรื่อง Tenses กาล ในภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
26
CAI เรื่อง Modal Verbs, Active & Passive Voice & Conditional Sentences (มัธยม)  (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
27
CAI เรื่อง หลักการใช้ Tense ในภาษาอังกฤษ ระดับประถม (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
28
CAI เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   ระดับประถม (เสียงเจ้าของภาษา)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
CAI สนทนาภาษาอังกฤษ (เสียงเจ้าของภาษา)
   
29
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ( CA I )
490
   รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
30
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ( CA I )
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
31
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 ( CA I )
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
32
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 4 Q & A เทคนิคการถาม490ตอบภาษาอังกฤษ
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CAI คณิตศาสตร์   (บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม)
 
33

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
34

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
35

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
36

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2  

490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
37

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2  

490 x 2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
38

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ชุดที่ 14902   (2 CD)    รอการวางจำหน่าย

490 x 2
 
 CAI  ภาษาไทย ชุดมาตรฐาน สำหรับสร้างพื้นฐานและพัฒนาภาษาไทยแก่นักเรียน
 
39 CAI ก เอ๋ย ก ไก่ เรียนพยัญชนะไทย พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
40
CAI สระแสนสนุก เรียนสระภาษาไทย สำหรับนักเรียนประถมศึกษา พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
41
CAI ฝึกสะกดคำ ฝึกสะกดตามมาตราต่างๆ ทุกมาตรา พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
42
CAI วรรณยุกต์ไทย ฝึกผันวรรณยุกต์ไทย ตามอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
43
CAI คำอักษรนำ เรียนรู้คำอักษรนำในภาษาไทย พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
44
CAI คำควบกล้ำ เรียนรู้คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
45
CAI มาตราตัวสะกด เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง 8 แม่ 9 มาตรา พร้อมเกมสนุก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
  CAI วิทยาศาสตร์
   
46
CAI 13 ทักษะวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1 (ทักษะที่ 1-6)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
47
CAI 13 ทักษะวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 2 (ทักษะที่ 7-13)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
48
CAI บรรยากาศ   ชุดที่ 1   ( 5 หน่วย)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
49
CAI บรรยากาศ   ชุดที่ 2   ( 5 หน่วย)
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
  CAI วิชาพระพุทธศาสนา
   
50
CAI เรื่อง พุทธประวัติสำหรับเยาวชน
490
  รายละเอียด   
51
CAI เรื่อง ศาสนพิธีเบื้องต้น
490
  รายละเอียด   
    CAI สอนการใช้โปรแกรม
 
52
CD สอนการใช้โปรแกรม Captivate 64907 เพื่อสร้างงาน CAI
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
53
CD สอนการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างงานกราฟฟิค
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
54 CD สอนการใช้โปรแกรม Authorware เพื่อการสร้าง CAI
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
55
CD สอนการสร้างสื่อวีดิทัศน์/ตัดต่อวีดิโอ ด้วย Vegas
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
56 CD สอนการใช้โปรแกรม Adobe Audition เพื่อการตัดต่อเสียง
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CD รูปภาพประกอบการศึกษา
 
57
CD รูปภาพชุดประเพณีล้านนา (ภาพถ่าย)
250
  รายละเอียด   
58
CD รูปภาพชุดอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเชียงตุง (ภาพถ่าย)
250
  รายละเอียด   
59
Digital Pictures for Education CD รูปภาพประกอบการศึกษา (ภาพวาด)
250
  รายละเอียด   
 CAI สุขศึกษาและพลศึกษา, และคณิตศาสตร์
 
60
CAI อาหารหลัก 5 หมู่
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
61
CAI เรื่อง สี่เหลี่ยมมุมฉาก
490
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 VCD วีดิทัศน์ (ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ) แผ่นสกรีนอิงเจท
 
62
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง สงกรานต์ล้านนา (ปีใหม่เมือง)
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
63
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
64
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
65
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีอินทขีล
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
66
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 1
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
67
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 2
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
68
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
69
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดเชียงมั่น อารามแห่งแรกของเชียงใหม่
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

70

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 1
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

71

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 2
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

72

CAI เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

73

เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (วีดิทัศน์)
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
74
วัดสำคัญในเชียงราย  (วีดิทัศน์)
250
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CAI สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
 

75

Thai Easy Learning Vol.1 Thai Language for Beginners
300
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

76

Thai Easy Learning Vol.2 Conversation in Daily Life
300
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

77

Thai Easy Learning Vol.3 Conversation in Different Situations
300
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

78

Thai Easy Learning Vol.4 Conversation in public places
300
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 English Test Tutor  แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
   

79

English Test Tutor  Vol.1 Nouns and Verbs
390
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

80

English Test Tutor  Vol.2 English Grammar, Pronouns, Articles, Adjective
390
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

81

English Test Tutor  Vol.3 English using, Prepositions, Conjunctions, Pronouns, Modal Verbs

390
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

82

English Test Tutor  Vol.4 Vocabulary, Related Things, Compound words
390
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

83

English Test Tutor  Vol.5 Present tense, Past tense, Future tense
390
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

 

 CAI ภาษาอังกฤษทั่วไป / ชุด รร.ปริยัติธรรมสามัญ  (เนื้อหาเดียวกันกับสื่อลำดับที่ 6-11 แต่จัดรวบรวมใหม่ แผ่นสกรีนอิงเจท)  

84

English for Thai students ชุด 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
490
  รายละเอียด   

85

English for Thai students ชุด 2 ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
490
  รายละเอียด  

86

English for Thai students ชุด 3 Reading Comprehension
490
  รายละเอียด  

87

English for Thai students ชุด 4 English for Beginner
490
  รายละเอียด  

88

English for Thai students ชุด 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
490
  รายละเอียด  

89

English for Thai students ชุด 6 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
490
  รายละเอียด  
CAI สนทนาภาษาจีน (เสียงเจ้าของภาษา)
 
90
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 1 ( CA I )  中国对话   系列 1
450
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
91
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 2 ( CA I )  中国对话   系列 2
450
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
92
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 3 ( CA I )  中国对话   系列 3
450
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
93
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 4 ( CA I )  中国对话   系列 4
450
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ เด็กดีมีเดีย
รายการสื่อการสอน CAI หมายเลขบัญชี 787- 014 - 6854 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง
หรือบัญชีชื่อ ปุณณ์พียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ คลิกที่นี่
เอกสารเวิร์ด / เอกสาร zip
 / เอกสาร PDF / เอกสาร Excel