หน้าหลัก  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  
     
  ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551          

 

 

 

CAI ก เอ๋ย ก ไก่ สระแสนสนุก
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.1 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.3
เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง แบบทดสอบ เกม ฝึกการประสมสระภาษาไทย
รหัสสินค้า ENG011 รหัสสินค้า ENG012
  ดูรายละเอียด   ดูรายละเอียด
 
 
  ฝึกสะกดคำ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
เพื่อฝึกทักษะการฝึกสะกดคำ
แก่นักเรียน
รหัสสินค้า ENG021
  ดูรายละเอียด
วรรณยุกต์ไทย
ระดับชั้นประถมศึกษา
เพื่อใช้สำหรับการฝึกวรรณยุกตไทย
แก่นักเรียน

รหัสสินค้า ENG022
  ดูรายละเอียด
   
 
 
  คำควบกล้ำ
ระดับชั้นประถมศึกษา

เพื่อสร้างทักษะเรียนรู้คำควบกล้ำ
แก่นักเรียน

รหัสสินค้า ENG031
  ดูรายละเอียด
คำอักษรนำ
ระดับชั้นประถมศึกษา

เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้
คำอักษรนำแก่นักเรียน
รหัสสินค้า ENG032
  ดูรายละเอียด
 
 
  มาตราตัวสะกด
ระดับชั้นประถมศึกษา
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
มาตราตัวสะกด

รหัสสินค้า ENG041
  ดูรายละเอียด
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 086-6545740, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ นายปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย
 
 
Dekdee Media : Copyright @ All right reserved. contact us : peannet@hotmail.com ..Tel.086-6545740
Computer Assisted Instruction, Video Presentation Production, Multimedia & CAI Training Program
 
     

 

 

 
-
-

CAI ภาษาไทย,สื่อการสอนภาษาไทย, ภาษาไทยสำหรับนักเรียน, หลักภาษาไทย, ฝึกสะกดคำ,วรรณยุกต์,สระภาษาไทย,คำอักษรนำ,คำควบกล้ำ,มาตราตัวสะกด