ปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย
ผู้จัดการเด็กดีมีเดีย

Poonpean Keawwongnoi
Manager of DekdeemMedia co., Ltd.

การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
ปริญญาตรีและปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยLevel of education

Vocational Certificate of Education
Bachelor of Arts at Mahachulalongkorn University
Master of Arts at Mahachulalongkorn University
Lecturer and CAI trainer for multimedia programs
 

   อดีต
     อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณฯ ฝาง 2544-2546
     อาจารย์พิเศษ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ /ลำพูน 2546-2555
     อาจารย์ร่วมสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551-2552

   ปัจจุบัน
   ผู้จัดการบริษัท เด็กดีมีเดีย จำกัด
 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 
   วิทยากรอบรมด้านการการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 
   วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย
     ที่ปรึกษางานนวัตกรรมสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ (ด้านสื่อ)สำหรับครู

   ประสบการณ์
    วิทยากรบรรยายแก่สถาบันต่างๆ
 
   กรรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระทรวงศึกษาธิการ
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมัลติมีเดียแก่หน่วยงานการศึกษา
 
   อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มจร. พ.ศ.2552

   ผลงานด้านการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย
    สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด พุทธประวัติสำหรับเยาวชน
 
  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด
 
    
English for Children
       English Test Tutor Vol.1 - Vol.5
  
     Fun with Vocabulary Vol.1ชุด บ้านและโรงเรียน
      Fun with Vocabulary Vol.2 ชุด ร่างกาย ครอบครัว อาหาร ผัก ผลไม้
       Fun with Vocabulary Vol.3 ชุด สัตว์และแมลง
  
     English for Thai Students
ป.1 (2ชุด)
       English for Thai Students ป.2 (2ชุด)
       English for Thai Students ป.3 (2ชุด)
       English for Thai Students ป.4 (3ชุด)
       English for Thai Students ป.5 (3ชุด)
       English for Thai Students ป.6 (3ชุด)    
      ภาษาอังกฤษ สำหรับสร้างพื้นฐานและพัฒนาทักษะ 6 ชุด
  
          ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

            ชุดที่ 2 ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
            ชุดที่ 3 Reading Comprehension
            ชุดที่ 4 English for Beginner
            ชุดที่ 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
            ชุดที่ 6 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
       CAI เตรียมสอบ NT ป.3
       CAI เตรียมสอบ NT ป.6
       CAI เตรียมสอบ NT ม.3
       CAI อาหารหลัก 5 หมู่
       CAI สี่เหลี่ยมมุมฉาก
       CAI ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
       CAI สวัสดีอาเซียนชุดที่ 1-3


     Multimedia & CAI Training CD
       CD สอนการสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม Authorware
  
     CD สอนการใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Vegas
       CD สอนการสร้างงานกราฟฟิคด้วย Photoshop
       CD สอนการตัดต่อ-ตกแต่งเสียง ด้วย Adoby Audition

     วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง
      ประเพณียี่เป็ง
  
     ประเพณีสงกรานต์
 
      ประเพณีอินทขิล
       ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์
  
     วัดสำคัญแห่งนครชียงใหม่
  
     วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา
       เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม
       วัดเชียงมั่น อารามแห่งแรกของเชียงใหม่
       ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี
       Wat Phrathat Doi Suthep (English Version)

  
     CD ประมวลภาพ 8 ชุด ได้แก่
       1. อินโดจีนและเชียงตุง
 
      2. วิถีเชียงใหม่
  
     3. เทศกาลเชียงใหม่
  
     4. วัดสำคัญในเชียงใหม่
  
     5. ลอยกระทง
  
     6. Doi Suthep Temple
       7. เทศกาลและประเพณีล้านนา
       8. Digital Pictures for Education


   ติดต่อ
   peannet@hotmail.com
   โทรศัพท์ 086-6545740

   Facebook/dekdeemedia